De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling (GVR)

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling is door De Woonpas en Erasmus (universiteit) Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden ontwikkeld en wordt gefaciliteerd door De Woonpas in samenwerking met gemeenten.

Een duurzame wijkgerichte aardgasvrije transitie is alleen mogelijk wanneer alle in de wijk gelegen woningen vergaand verduurzaamd zijn. Een belangrijk aspect is dan ook om als gemeente de noodzakelijke voorzieningen aan elke individuele woning te kunnen laten treffen, die noodzakelijk zijn om de realisatie van de uitvoeringsplannen wijkgerichte aanpak te laten slagen.

Het instrument van de baatbelasting wordt hierbij als gemeentelijk instrument ingezet ten behoeve van de realisatie van de uitvoeringsplannen van het wijkgerichte warmtetransitieplan en de onderliggende ambitie om woningen, indien nodig gefaseerd, naar CO2 neutraal te brengen en gereed te maken om van het gas af te gaan.

De Woonpas
Voor iedereen toegankelijk

De Gemeentelijke Verduurzamings­Regeling is voor iedere woningeigenaar toegankelijk, ongeacht wat zijn/haar financiële draagkracht is.

De Woonpas
Overdraagbaar

Bij verkoop van de woning gaan de eventueel resterende baatbelastingtermijnen over op de nieuwe woningeigenaar

De Woonpas
Vanuit de besparing

De investering wordt bekostigd vanuit de besparingscapaciteit van de woning na het treffen van de verduurzamingsvoorzieningen

1. Toegankelijk

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling die via De Woonpas wordt gefaciliteerd is voor iedere woningeigenaar toegankelijk. Er hoeft vooraf geen kredietwaardigheidstoets gedaan te worden. het inkomen en de waarde van de woning spelen geen rol. Voorwaarde is dat de gemeente aangesloten is.

2. Betaling baatbelastingtermijnen via de gemeente

Bij de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling vindt de betaling van de omgeslagen baatbelasting­termijnen als gevolg van de getroffen verduurzamingsvoorzieningen plaats via de gemeente. De woningeigenaar gaat hiervoor een vrijwillige belastingplicht aan met de gemeente. Voordelen van de toepassing van de baatbelasting zijn dat de baatbelasting aan de woning gekoppeld is en het risico van niet-betalen erg laag is.

Ondanks dat het betaalgedrag bij gemeentelijke belastingen erg goed is, bestaat er altijd het risico van niet-betalen, bijvoorbeeld bij een persoonlijk faillissement. Om dit risico niet bij de deelnemende gemeente neer te leggen is een garantiefaciliteit ingericht die dit risico afdekt. Bovendien komen de financieringen ook niet op de balans van de gemeenten. Deze komen op de balans van de ‘Stichting Verzamelgelden’ die specifiek voor dit doel is opgericht.

3. Overdraagbaar

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling is gekoppeld aan de woning. Bij verkoop van de woning en wanneer de belastingtermijnen nog niet volledig zijn voldaan, gaat het restant van deze termijnen over op de nieuwe eigenaar.

4. Aantrekkelijk

Door samenwerking met gemeenten en BNG Bank en door de operationele kosten laag te houden, kunnen scherpe tarieven gehanteerd worden.

5. Zonder verhoging van de maandlasten

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling kent een maximale looptijd van 30 jaar. Hierdoor kunnen verregaande verduurzamingsvoorzieningen aan woningen getroffen worden zonder dat de maandlasten stijgen. De aflossing wordt immers bekostigd uit de besparingscapaciteit van de woning na het treffen van de verduurzamingsvoorzieningen.

Veelgestelde vragen

Nee, voor de aanvraag van een Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling is geen krediettoets noodzakelijk. Daarmee is deze regeling voor alle woningeigenaren toegankelijk.
Er kan altijd vervroegd afgelost worden. Hierbij worden de resterende baatbelastingtermijnen in één keer afgelost.
Een hypotheek ,maar ook een consumptief krediet, private lease of een woningabonnement, is een persoonsgebonden lening. In het geval van een hypotheek is de woning is hierbij het onderpand (zekerheid). Bij verkoop van de woning wordt de hypotheek afgelost. Wanneer ook de woningverduurzaming hypothecair wordt gefinancierd, dient deze bij verkoop eveneens afgelost te worden, ongeacht of de investering is terugverdiend in de verkoopprijs. Het risico ligt in dat geval dan ook bij de woningeigenaar.

De Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling is gekoppeld aan de woning. Bij de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling gaat het restant van de baatbelastingtermijnen over op de nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar – loopt daardoor géén investeringsrisico bij verkoop van de woning.
Nee, de baatbelasting is een gemeentelijk belastinginstrument en geen financiering in de zin van De Wet financieel toezicht.
Nee, De baatbelasting is een gemeentelijk belasting instrument en géén financiering in de zin van De Wet financieel toezicht. De AFM houdt toezicht op de toepassing van de Wet financieel. Hiermee valt de toepassing van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling niet onder het toezicht van de AFM.
De baatbelasting rust op de woning. Bij verkoop van de woning gaat de resterende baatbelastingtermijnen over op de nieuwe eigenaar.
Bij het aangaan van de baatbelasting door de huidige woningeigenaar wordt een Fiscale Vaststellingsovereenkomst getekend ter voorkoming van eventuele onzekerheid of geschil. Deze wordt in het openbaar register vastgelegd. Bij verkoop van de woning wordt door de nieuwe eigenaar eveneens de fiscale vaststellingsovereenkomst getekend. Hiermee wordt de overdraagbaarheid geborgd.
Bij het aangaan van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling wordt via de gemeente de belastingplicht in het openbaar register bij het Kadaster opgenomen. Bij het opstellen van het (voorlopig) koopcontract is de notaris/makelaar/verkoper verplicht deze belastingplicht te melden.
Dit soort maandlasten worden niet meegewogen in de hypothecaire financierbaarheid. Onze verwachting is daarnaast dat een verduurzaamde woning op termijn beter en voordeliger te financieren zal zijn dan een niet verduurzaamde woning.
Niemand kan exact voorspellen hoe de waarde van een individuele woning zich in de komende decennia gaat ontwikkelen. Wel lijkt de stelling dat de ontwikkeling van de waarde van verduurzaamde woningen ten opzichte van niet-verduurzaamde woningen sterk uit elkaar zal gaan lopen legitiem. Dit zal met name het gevolg zijn van de stijging van de energiekosten. De maandelijkse lasten voor een niet-verduurzaamde woning zullen als gevolg hiervan significant sterker stijgen dan de vaste lasten voor een verduurzaamde woning. Ook al heeft deze laatste een verplichting op de woning als gevolg van bijv. de baatbelasting. Deze baatbelasting is immers een vast bedrag per maand dat niet onderhevig is aan inflatie of prijsstijgingen.