Toegankelijke woninggebonden financiering

De investering in de woningverduurzaming kan via De Woonpas woninggebonden gefinancierd worden. Dit houdt in dat de financiering aantrekkelijk, overdraagbaar en voor elke woningeigenaar binnen een deelnemende gemeente toegankelijk is.

De Woonpas
Voor iedereen toegankelijk

De investering wordt bekostigd uit besparing op de energierekening.

De Woonpas
Overdraagbare financiering

De financiering is overdraagbaar op een toekomstige eigenaar.

De Woonpas
Zonder verhoging maandlasten

Zekerheid over de energieprestaties van de maatregelen.

1. Toegankelijk

De woninggebonden financiering die via De Woonpas wordt aangeboden is voor iedereen toegankelijk. Er hoeft vooraf geen kredietwaardigheidstoets gedaan te worden. het inkomen en de waarde van de woning spelen geen rol. Voorwaarde is wel dat de gemeente aangesloten is.

2. Overdraagbaar

De woninggebonden financiering is overdraagbaar. Hierdoor loopt de huidige eigenaar geen investeringsrisico. Bij verkoop van de woning en wanneer de financiering nog niet volledig is afgelost, gaat het restant van de aflosplicht over op de nieuwe eigenaar.

3. Aantrekkelijk

Door samenwerking met gemeenten en BNG Bank en door de operationele kosten laag te houden, kunnen scherpe tarieven gehanteerd worden. Hiermee is deze vorm van financiering aantrekkelijk ten opzichte van alternatieven

4. Zonder verhoging van de maandlasten

De woninggebonden financiering heeft een maximale looptijd van 30 jaar. Dit stelt de womningeigenaar in staat om verregaande verduurzaming van woningen te realiseren zonder dat zijn/haar maandlasten stijgen. De aflossing wordt immers bekostigd uit de besparing op de energierekening.

5. Aflossen via de gemeente

Bij de woninggebonden financiering vindt de aflossing plaats via de zogeheten ‘gemeentelijke baatbelasting’. De woningeigenaar gaat hiervoor een vrijwillige belastingplicht aan met zijn of haar gemeente. Voordelen van de toepassing van de baatbelasting zijn dat de financiering hiermee overdraagbaar wordt en het risico van niet-betalen erg laag is.

Ondanks dat het betaalgedrag bij gemeentelijke belastingen erg goed is, bestaat er altijd het risico van niet-betalen, bijvoorbeeld bij een persoonlijk faillissement. Om dit risico niet bij de deelnemende gemeente neer te leggen wordt een garantiefaciliteit ingericht die dit risico afdekt. Bovendien komen de financieringen ook niet op de balans van de gemeenten. Deze komen op de balans van de ‘Stichting Verzamelgelden Woninggebonden Financiering (SVWF)’ die specifiek voor dit doel is opgericht.

Veelgestelde vragen

De Stichting Verzamelgelden Woninggebonden Financiering (SVWF) is de feitelijke financier. Zij leent hiervoor geld bij BNG Bank.
Nee, voor de aanvraag van een woninggebonden financiering via de baatbelasting is geen krediettoets noodzakelijk. Daarmee is deze vorm van woninggebonden financiering voor alle woningeigenaren toegankelijk.
Er kan altijd vervroegd afgelost worden. Hierbij worden de resterende baatbelastingtermijnen in één keer afgelost.
Een hypotheek (maar ook een consumptief krediet, private lease of een woningabonnement) is een persoonsgebonden lening. De woning is hierbij het onderpand (zekerheid). Bij verkoop van de woning wordt de hypotheek afgelost. Wanneer de woningverduurzaming hypothecair wordt gefinancierd, dient deze bij verkoop afgelost te worden, ongeacht of de investering wordt terugverdiend in de verkoopprijs. Het risico ligt in dat geval dan ook bij de woningeigenaar.

Een woninggebonden financiering is gekoppeld aan (het huidige bezit van) de woning. Bij een woninggebonden financiering gaat het restant van de lening en de aflossingsplicht over op de nieuwe eigenaar. De huidige eigenaar – degene die de verduurzamingsmaatregelen initieert – loopt daardoor géén investeringsrisico bij verkoop van de woning.
Nee, de baatbelasting is een gemeentelijk belastinginstrument en geen financiering in de zin van De Wet financieel toezicht.
Nee, De baatbelasting is een gemeentelijk belasting instrument en géén financiering in de zin van De Wet financieel toezicht. De AFM houdt toezicht op de toepassing van de Wet financieel. Hiermee valt de toepassing van de woninggebonden financiering via de baatbelasting niet onder het toezicht van de AFM.
De baatbelasting rust op de woning. Bij verkoop van de woning gaat de belastingplicht (lees: restant van de te betalen aflossingen) over op de nieuwe eigenaar.
Bij het aangaan van de baatbelasting door de huidige woningeigenaar wordt een Fiscale Vaststellingsovereenkomst getekend. Deze wordt in het openbaar register vastgelegd. Bij verkoop van de woning wordt door de nieuwe eigenaar eveneens de fiscale vaststellingsovereenkomst getekend. Hiermee wordt het risico van betwisten van de baatbelasting door de nieuwe eigenaar weggenomen en wordt de overdraagbaarheid geborgd.
Bij het aangaan van een woninggebonden financiering via de baatbelasting-constructie wordt via de gemeente de belastingplicht in het openbaar register bij het Kadaster opgenomen. Bij het opstellen van het (voorlopig) koopcontract is de notaris/makelaar/verkoper verplicht deze belastingplicht te melden.
Dit soort maandlasten worden niet meegewogen in de hypothecaire financierbaarheid. Onze verwachting is daarnaast dat een verduurzaamde woning op termijn beter en voordeliger te financieren zal zijn dan een niet verduurzaamde woning.
Niemand kan exact voorspellen hoe de waarde van een individuele woning zich in de komende decennia gaat ontwikkelen. Wel lijkt de stelling dat de ontwikkeling van de waarde van verduurzaamde woningen ten opzichte van niet-verduurzaamde woningen sterk uit elkaar zal gaan lopen legitiem. Dit zal m.n. het gevolg zijn van de stijging van de energiekosten. De maandelijkse lasten voor een niet-verduurzaamde woning zullen als gevolg hiervan significant sterker stijgen dan de vaste lasten voor een verduurzaamde woning. Ook al heeft deze laatste een verplichting op de woning als gevolg van bijv. de baatbelasting. Deze baatbelasting is immers een vast bedrag per maand dat niet onderhevig is aan inflatie of prijsstijgingen.