Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

De Woonpas:
wij, De Woonpas B.V;

Vaststellingsovereenkomst:
de Vaststellingsovereenkomst zoals afgesloten tussen de Woningeigenaar en de Gemeente met betrekking op de door of namens de Gemeente tot stand te brengen of gebrachte Voorzieningen aan de Woning en welke dient ter vaststelling van de omvang van de belastingschuld voor de baatbelasting die wordt geheven ter bekostiging van deze Voorzieningen;

Gemeente:
zoals gedefinieerd in de Vaststellingsovereenkomst;

Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling:
zoals gedefinieerd in de Vaststellingsovereenkomst;

Onderaannemer:
een door De Woonpas ingeschakelde onderaannemer voor het tot stand komen van het Voorstel of ter uitvoering van de Voorzieningen;

Voorstel:
het Voorstel van De Woonpas in hoedanigheid van uitvoerder van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling betreffende de Woning aan de Woningeigenaar;

Voorzieningen:
de te treffen voorzieningen die leiden tot verduurzaming van de Woning en die tot stand zijn of worden gebracht door of namens de Gemeente zoals omschreven in de Vaststellingsovereenkomst;

Werk:
het totaal van de tussen de Woningeigenaar en De Woonpas overeengekomen werkzaamheden ter uitvoer van de Voorzieningen;

Woning:
zoals gedefinieerd in de Vaststellingsovereenkomst; en

Woningeigenaar:
u, de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die de Gemeente toestemming verleent om het Werk uit te voeren, welk Werk wordt uitgevoerd door De Woonpas.

2. Werkingssfeer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, overeenkomst of garantieregeling van De Woonpas in de hoedanigheid van uitvoerder van de Gemeentelijke Verduurzamingsregeling aan de Woningeigenaar of een rechtsopvolger daarvan.

Bij strijdigheid tussen een bepaling in deze algemene voorwaarden en een bepaling in een met de Woningeigenaar gesloten overeenkomst heeft de laatstbedoelde bepaling voorrang.

3. Het Voorstel

Het Voorstel wordt gedaan namens de Gemeente en is voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst door de Woningeigenaar.

Het Voorstel is tot stand gekomen op basis van (i) een voorinspectie op basis van openbare informatie en informatie zoals verstrekt door de Woningeigenaar, met inachtneming van de wensen van de Woningeigenaar en (ii) een inspectie door De Woonpas, al dan niet vergezeld door een Onderaannemer en strekt ter uitvoering van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling.

Het Voorstel is schriftelijk gedaan en omvat (i) welke Voorzieningen in de vorm van verduurzamingsmaatregelen aan de Woning mogelijk zijn, (ii) welke kosten daarmee gemoeid zijn, (iii) de besparingscapaciteit en (iv) de baatbelastingtermijnen en termijnbedragen.

In het Voorstel wordt de prijsvormingsmethode aanneemsom gehanteerd.

Het Voorstel, de bijbehorende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen, calculaties en berekeningen die door De Woonpas of in haar opdracht zijn gemaakt, blijven eigendom van De Woonpas. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden gesteld, gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd worden. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe strekkend verzoek van De Woonpas, door de Woningeigenaar aan haar geretourneerd te worden.

Indien de Woningeigenaar het Voorstel niet accepteert, mag De Woonpas de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het Voorstel slechts dan in rekening brengen als De Woonpas de Woningeigenaar voor het uitbrengen van het Voorstel schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten, en de Woningeigenaar hiermee heeft ingestemd. In geval De Woonpas gebruik maakt van deze mogelijkheid en de Woningeigenaar de kosten heeft voldaan, gaan de in artikel 3.5 genoemde bescheiden over in eigendom op de Woningeigenaar.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen Woningeigenaar en De Woonpas komt tot stand na aanvaarding van het Voorstel. De aanvaarding gebeurt waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de Woningeigenaar, bevestigt De Woonpas langs elektronische weg de ontvangst hiervan aan de Woningeigenaar.

5. Verplichtingen van De Woonpas

De Woonpas is verplicht het Werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Voor het treffen van de Voorzieningen zal De Woonpas samenwerken met aangesloten Onderaannemers. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van De Woonpas en de Onderaannemers. Met inachtneming van artikel 6.5, staat De Woonpas in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun bestemming en voor hun tijdige levering.

De uitvoering van het Werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het Werk binnen de overeengekomen termijn gewaarborgd is.

De voor de totstandkoming van het Werk benodigde bouwvergunning wordt door De Woonpas aangevraagd. Voor rekening van de Woningeigenaar komen de kosten die in samenhang met de aanvraag van de bouwvergunning aan de overheid en aan andere instanties verschuldigd zijn.

Als de aard van het Werk hiertoe aanleiding geeft, stelt De Woonpas zich voor de aanvang van het Werk op de hoogte van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.

Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico van De Woonpas met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het Werk is opgeleverd of geacht kan worden te zijn opgeleverd.

De Woonpas wordt geacht bekend te zijn met de voor het Werk van belang zijnde overheidsvoorschriften en voorschriften van nutsbedrijven, voor zover deze op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst gelden. De aan de naleving van deze voorschriften verbonden gevolgen zijn voor haar rekening.

De Woonpas zal onderdelen van het Werk in onderaanneming laten uitvoeren en ten aanzien van onderdelen ook de leiding aan anderen overlaten, maar blijft voor die onderdelen volledig verantwoordelijk.

De Woonpas is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de Woningeigenaar, voor zover de Woningeigenaar aantoont dat deze door de uitvoering van het Werk is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan De Woonpas is toe te rekenen. De Woonpas vrijwaart de Woningeigenaar tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover de Woningeigenaar aantoont dat deze schade door de uitvoering van het Werk is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan De Woonpas is toe te rekenen.

De Woonpas is verplicht de Woningeigenaar te wijzen op onjuistheden in de opdracht voor zover De Woonpas die redelijkerwijs behoorde te kennen. Hetzelfde geldt in geval van gebreken en ongeschiktheid van zaken afkomstig van de Woningeigenaar, daaronder begrepen de grond waarop het Werk wordt uitgevoerd alsmede fouten of gebreken in door de Woningeigenaar verstrekte plannen, tekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften. Als De Woonpas de in dit lid omschreven verplichting niet nakomt, is zij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.

De Woonpas heeft zich tegen de risico’s, als omschreven in de leden 5, 8 en 9 van dit artikel, verzekerd.

6. Verplichtingen van de Woningeigenaar

De Woningeigenaar zorgt ervoor dat De Woonpas en de Onderaannemer tijdig kunnen beschikken over de gedeelten van de Woning en het daarmee verbonden terrein waaraan de Voorzieningen zullen worden uitgevoerd. Als De Woonpas voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aan de Woningeigenaar heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het Werk noodzakelijk is dat de Woning of het daaromheen gelegen terrein geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd of anderszins toegankelijk wordt gemaakt, zorgt de Woningeigenaar tijdig voor die ontruiming of het anderszins toegankelijk maken daarvan. Voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst stellen de Woningeigenaar en De Woonpas vast welke mogelijkheden er zijn om de voor de uitvoering van het Werk benodigde bouwmaterialen op te slaan.

De Woningeigenaar zorgt er voor dat De Woonpas en de Onderaannemer tijdig kan beschikken over elektriciteit, gas en water voor het Werk.

Indien de aanleg van 1 of meerdere zonnepanelen onderdeel is van het Werk, is de woningeigenaar zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende verzekering tegen eventuele hagel, brand, diefstal, blikseminslag en/of stormschade.

De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van het Werk zijn voor rekening van de Woningeigenaar.

De Woningeigenaar kan tijdens de uitvoering van het Werk, door derden werkzaamheden of leveringen laten plaatsvinden. Zodra de Woningeigenaar van die bevoegdheid gebruik wil maken, informeert hij De Woonpas. De Woningeigenaar zorgt ervoor, dat de door derden uit te voeren werkzaamheden en leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk daardoor niet wordt belemmerd of vertraagd.

De Woningeigenaar staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering van het Werk aan De Woonpas en de Onderaannemer ter beschikking stelt.

Als het Werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de Woningeigenaar vervaardigd ontwerp, staat de Woningeigenaar in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij De Woonpas die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de Woningeigenaar heeft overgenomen.

De in het vijfde en zesde lid omschreven verantwoordelijkheden van de Woningeigenaar laten de waarschuwingsplicht van De Woonpas en de Onderaannemer, als bedoeld in artikel 5.9, onverlet.

7. Aanvullende verklaringen van de Woningeigenaar

De Woningeigenaar verklaart:

alle informatie die voor de Woningeigenaar redelijkerwijs kenbaar is en van belang is voor het Werk en voor de totstandkoming van het Voorstel aan De Woonpas te hebben gegeven;

dat er geen asbest aanwezig is in de ruimte(n) waar de Voorzieningen geïnstalleerd of aangebracht worden;

dat, in geval er isolatie of coating in de muren zal worden aangebracht, alle naden en kieren van de te isoleren gedeelten van de Woning voldoende en tijdig gekit en gedicht zijn;

dat, in geval er een Voorziening op het dak wordt geïnstalleerd, het dak in goede constructieve staat is;

dat, in geval er een Voorziening op het dak wordt geïnstalleerd, het dak de extra ballast van de Voorzieningen kan dragen en u bij twijfel hierover een bouwkundige expert heeft geraadpleegd; en

dat de besparingscapaciteit indicatief is, zoals nader omschreven in artikel 11.2.

8. Onvoorziene omstandigheden

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 5, draagt de Woningeigenaar het risico van het door De Woonpas aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover De Woonpas redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn.

Wanneer zich onvoorziene omstandigheden met betrekking tot de aanvang en uitvoering van het Werk voordoen, doet De Woonpas hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de Woningeigenaar en treden De Woonpas en de Woningeigenaar en indien noodzakelijk met een Onderaannemer, met elkaar in overleg.

Indien De Woonpas de Woningeigenaar niet kan bereiken, dient zij het Werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheid onmiddellijk handelen vereist.

Eventuele extra kosten die De Woonpas moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk zijn ter beperking van de schade, zullen door de Woningeigenaar worden vergoed, tenzij de omstandigheid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van De Woonpas komt.

Het is de Woningeigenaar niet toegestaan om meer- en minderwerk op te dragen aan De Woonpas of een Onderaannemer.

9. Prijs en betaling

De Woningeigenaar is zich ervan bewust dat de Vaststellingsovereenkomst niet kan worden aangepast.

De prijs die de Woningeigenaar moet betalen kan na het moment van het tot stand komen van de overeenkomst niet meer worden gewijzigd, behoudens onvoorziene omstandigheden en in geval van wettelijke wijzigingen van de omzetbelasting.

Als op enig moment blijkt dat de Woningeigenaar onvolledige of verkeerde informatie heeft verstrekt over de Woning, al dan niet bij de totstandkoming van het Voorstel zoals bedoeld in artikel 3.2, of die het gevolg is van een onjuiste of onvolledige verklaring zoals bedoeld in artikel 7, is De Woonpas gerechtigd de daarmee samenhangende kosten rechtstreeks bij de Woningeigenaar in rekening te brengen.

Als na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, waaronder maar niet beperkt tot een onvoorziene omstandigheid zoals bedoeld in hoofdstuk 8, zonder dat dit aan De Woonpas of de Onderaannemer kan worden toegerekend, is De Woonpas bevoegd dit bedrag rechtstreeks bij de Woningeigenaar in rekening te brengen, een en ander voor zover De Woonpas bij het bepalen van de prijs geen rekening heeft behoeven te houden met de kans op zulke omstandigheden.

Als de uitvoering van het Werk onmogelijk wordt doordat de Woning tenietgaat of verloren raakt zonder dat dit aan De Woonpas kan worden toegerekend, dan is De Woonpas gerechtigd tot een evenredig deel van de vastgestelde prijs op basis van de reeds verrichte arbeid en gemaakte kosten.

10. Oplevering

Het Werk is opgeleverd wanneer De Woonpas aan de Woningeigenaar heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het Werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering vindt een eindinspectie plaats. Hierbij inspecteert De Woonpas de getroffen Voorzieningen. Bij de oplevering worden de Voorzieningen in de vorm van verduurzamingsmaatregelen, voor zover mogelijk, getest. Er wordt vastgesteld of het Werk en de werking van de individuele Voorzieningen in lijn zijn met het eerder geaccepteerde Voorstel.

Het Werk wordt als opgeleverd beschouwd:

hetzij wanneer uiterlijk 8 werkdagen zijn verstreken nadat de Woningeigenaar van De Woonpas de in artikel 10.1 bedoelde mededeling heeft ontvangen dat het Werk voltooid is, tenzij de Woningeigenaar binnen die periode het Werk gemotiveerd afkeurt;

hetzij wanneer de Woningeigenaar het Werk en/of het object waaraan het Werk is verricht in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het Werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd, tenzij het aan de ingebruikneming verbonden gevolg – oplevering – niet gerechtvaardigd is.

Als partijen vaststellen dat gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal De Woonpas na overleg met de Woningeigenaar een nieuwe datum noemen waarop het Werk gereed zal zijn voor oplevering.

Na oplevering is het Werk voor risico van de Woningeigenaar. De Woonpas is ontslagen van de aansprakelijkheid voor tekortkomingen die de Woningeigenaar op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken, onverminderd de bepalingen in artikel 11 en 12.

De bij oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkdagen, hersteld, tenzij De Woonpas aantoont dat dit redelijkerwijs niet te realiseren is binnen deze termijn. De termijn van 15 werkdagen geldt ook als De Woonpas besluit om een door hem aanvankelijk niet erkende tekortkoming alsnog te herstellen.

Indien de termijn, waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het Werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van De Woonpas komende omstandigheden gedurende tenminste 5 uren door het grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden gewerkt.

11. Garantie

De Woonpas garandeert dat de Voorzieningen geschikt zijn ter uitvoering van de Gemeentelijke VerduurzamingsRegeling en in overeenstemming zijn met de energetische specificaties zoals omschreven in het Voorstel, behoudens beperkingen zoals in artikel 11.2 beschreven en behoudens verval van de garantie zoals in artikel 11.3 omschreven.

De Woonpas zal zich inspannen om de besparingscapaciteit te behalen door het treffen van de Voorzieningen zoals omschreven in het Voorstel. De besparingscapaciteit is indicatief en de daadwerkelijke besparing kan afwijken mede als gevolg van gedrag. De daadwerkelijke besparing is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder begrepen:

weers- en andere klimatologische invloeden;

wijzigingen in de stook-, warmwater, en stroomafname van de Woningeigenaar;

wijzigingen in gas- en stroomprijzen van de Woningeigenaar;

gebreken in bestaande (binnenhuis)installaties welke niet kenbaar waren bij De Woonpas;

factoren die redelijkerwijs niet binnen de invloedssfeer van De Woonpas liggen, waaronder begrepen wijzigingen in regelgeving; en

bollingen of hollingen in het dak van de Woning, waardoor zonnepanelen geen egaal vlak vormen.

De garantie zoals bedoeld in dit artikel 11 vervalt als:

aan de Voorzieningen wijzigingen worden aangebracht, aanpassingen of reparaties worden uitgevoerd, de Voorzieningen worden verwijderd of anderszins buiten gebruik gesteld of de verbinding met de binnen installatie of het internet wordt verbroken, beperkt of anderszins geblokkeerd, zonder schriftelijke toestemming of instructie van De Woonpas, tenzij spoedeisende belangen dusdanig vergen ter voorkoming van schade;

door schade aan de Voorzieningen die het gevolg is van opzet, schuld of grove nalatigheid van een ander dan De Woonpas;

de ruimte waar de omvormer van de zonnepanelen is geplaatst, zonder voorafgaande toestemming van De Woonpas, wordt blootgesteld aan stelselmatig hoge temperatuur, grote temperatuurschommelingen of een hoge luchtvochtigheid; en

gebreken aan de Voorzieningen niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de gebreken ontdekt werden of redelijkerwijs hadden kunnen worden ontdekt, schriftelijk aan De Woonpas zijn medegedeeld.

12. Beperking van aansprakelijkheid

Behoudens de in artikel 11 afgegeven garantie, is De Woonpas niet aansprakelijk voor tekortkomingen, tenzij:

er binnen 3 maanden na de oplevering als bedoeld in artikel 10 sprake is van een tekortkoming, met uitzondering van een tekortkoming waarvan aannemelijk is dat de oorzaak daarvan niet is toe te rekenen aan De Woonpas;

het Werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de Woningeigenaar redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden, doch uiterlijk na verloop van 2 jaren na de oplevering als bedoeld in artikel 10; of

het Werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het Werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming, doch uiterlijk na verloop van 10 jaren na de oplevering als bedoeld in artikel 10.

De Woningeigenaar kan geen beroep doen op een tekortkoming als hij De Woonpas daarvan niet binnen een redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 14 dagen, nadat hij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan De Woonpas heeft medegedeeld.

De Woonpas is niet verantwoordelijk voor een overbelast elektriciteitsnetwerk, waardoor overcapaciteit (tijdelijk) niet kan worden teruggeleverd aan het energienet. 

13. In gebreke blijven van De Woonpas

Als De Woonpas zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kan de Woningeigenaar hem aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het Werk aan te vangen of voort te zetten. De aanmaning gebeurt bij schriftelijk.

De Woningeigenaar is bevoegd het Werk door derden, niet zijnde een Onderaannemer, te doen uitvoeren of voortzetten, als De Woonpas na verloop van 30 werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning het werk niet heeft voortgezet, in welk geval De Woonpas geen garantie zal afgeven zoals omschreven in artikel 11 en De Woningeigenaar afstand doet van enige aanspraak op een dergelijke garantie.

In het in het vorige lid bedoelde geval heeft de Woningeigenaar recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van De Woonpas voortvloeiende schade en kosten.

De Woningeigenaar zorgt ervoor dat de kosten die voor De Woonpas voortvloeien uit de toepassing van de vorige leden binnen redelijke grenzen blijven.

14. Stillegging van het Werk

De Woningeigenaar is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk stil te leggen. Op initiatief van de Woningeigenaar regelen partijen de gevolgen van de stillegging.

Tenzij anders afgesproken, geldt het volgende:

de kosten van voorzieningen die De Woonpas ten gevolge van de stillegging moet treffen worden rechtstreeks aan De Woonpas vergoed;

schade die De Woonpas ten gevolge van de stillegging lijdt, wordt rechtstreeks aan De Woonpas vergoed;

duurt de stillegging langer dan 14 dagen, dan heeft De Woonpas recht op betaling van het uitgevoerde Werk;

duurt de stillegging van het Werk langer dan 1 maand, dan is De Woonpas bevoegd het Werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval wordt door partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde Werk vastgelegd en wordt afgerekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.

De in het tweede en derde lid omschreven gevolgen treden niet in als de stillegging het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door De Woonpas.

15. Opzegging

De Woningeigenaar is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Tenzij het bepaalde in artikel 14 van toepassing is, heeft De Woonpas recht op de aanneemsom, vermeerderd met de kosten tot behoud van het Werk en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Ingeval van een dergelijke opzegging zendt De Woonpas de Woningeigenaar een gespecificeerde eindafrekening. Met het oog op die eindafrekening wordt door partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde Werk vastgelegd.

16. Klachtenbehandeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo volledig en duidelijk mogelijk worden omschreven en moeten tijdig nadat de Woningeigenaar de gebreken heeft ontdekt schriftelijk of elektronisch worden ingediend bij De Woonpas. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de Woningeigenaar zijn rechten terzake verliest.

Als de Woningeigenaar De Woonpas van een tekortkoming aan het Werk op de hoogte stelt, is De Woonpas verplicht om zo spoedig mogelijk aan de Woningeigenaar mede te delen of hij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Als hij daartoe niet bereid is, vermeldt hij de redenen daarvan.

17. Overige bepalingen

Op deze algemene voorwaarden en alle (niet-)contractuele verplichtingen die hieruit voortvloeien of daarmee verband houden, is Nederlands recht van toepassing