Privacy statement

Bij De Woonpas hechten we veel waarde aan uw privacy. Wij vinden dat privacy draait om transparantie, vertrouwen en veiligheid.


Download als pdf

De Woonpas hanteert daarom de volgende basisprincipes:

U kunt er als cliënt van De Woonpas dus op vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wilt u meer weten? Lees dan verder. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, met welk doel, hoe de bescherming wordt gewaarborgd en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

Welke gegevens verwerken wij van u?

De Woonpas verkrijgt en verwerkt op verschillende momenten gegevens van u, namelijk:

De Woonpas verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om invulling te geven aan onze dienstverlening ten behoeve van de mogelijke verduurzaming van uw woning. De volgende (groepen) persoonsgegevens worden in de verschillende fases van een project onder meer door De Woonpas verwerkt:

Algemeen

Gegevens met betrekking tot uw woning (direct of indirect herleidbaar naar u)

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste doeleinden om uw gegevens te verwerken:

Waarom mogen wij uw gegevens verwerken?

De Woonpas mag uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De Woonpas zal alleen uw gegevens verwerken als is voldaan aan één van onderstaande voorwaarden:

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De Woonpas deelt uw persoonsgegevens alleen met derden om invulling te geven aan de eerder genoemde doeleinden en op basis van de juiste wettelijke grondslagen. Wat betekent dat?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

Wanneer wij gebruikmaken van diensten van derden waarbij uw gegevens worden gedeeld, zorgen wij ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Zo zijn deze partijen gehouden aan contractuele verplichtingen om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Wij zullen alleen die gegevens met deze partijen delen die nodig zijn om de door ons gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Omdat niet overal ter wereld dezelfde strenge wetgeving van kracht is als in Europa, delen wij uw gegevens bij voorkeur alleen met partijen die deze gegevens bewaren in de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht het voorkomen dat wij toch uw gegevens delen met partijen die buiten de EER vallen, dan zorgen wij ervoor dat de juiste passende beveiligingsmaatregelen worden gehanteerd conform de Europese privacyregelgeving.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen conform de algemeen geldende normen op het vlak van informatiebeveiliging.

Voorbeelden van deze maatregelen:

Wat zijn uw rechten?

Als cliënt van De Woonpas heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van uw rechten?

Wij verwachten met dit privacy statement duidelijkheid en vertrouwen te hebben gecreëerd over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen, of wilt u een beroep doen op uw rechten, dan kunt u contact opnemen met ons Privacy- en Informatiebeveiligingsteam via privacy@dewoonpas.nl

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij omgaan met uw verzoek of klacht, dan heeft u het recht om dit kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

nb. Door technologische ontwikkelingen, gewijzigde interne processen of gewijzigde wet- en regelgeving is het soms nodig om dit privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum hieronder zien wanneer de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden.

Naarden, april 2020