Privacy statement

Bij De Woonpas hechten we veel waarde aan uw privacy. Wij vinden dat privacy draait om transparantie, vertrouwen en veiligheid.

De Woonpas hanteert daarom de volgende basisprincipes:

 • We zorgen ervoor dat u weet welke gegevens wij van of over u gebruiken, waarom wij deze gebruiken, hoe lang wij deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.
 • Uw gegevens zijn uw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor u deze aan ons hebt verstrekt. Wanneer u het niet eens bent met de manier waarop wij dit doen, dan heeft u een aantal rechten om hiertegen bezwaar te maken.
 • Wij beschermen uw gegevens zo goed mogelijk om te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen. We houden ons aan de geldende Europese privacywetgeving (AVG). De Europese privacywetgeving wordt in het algemeen beschouwd als de strengste ter wereld. Dit resulteert in een hoge mate van bescherming, omdat we uw gegevens alleen mogen gebruiken wanneer we voldoen aan de strenge voorwaarden van deze wet.

U kunt er als cliënt van De Woonpas dus op vertrouwen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Wilt u meer weten? Lees dan verder. In dit privacy statement leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, met welk doel, hoe de bescherming wordt gewaarborgd en wat uw rechten zijn met betrekking tot de verwerking van deze gegevens.

De Woonpas verkrijgt en verwerkt op verschillende momenten gegevens van u, namelijk:

 • Gegevens die wij van u verkrijgen tijdens een informatiebijeenkomst of via onze website, mailverkeer of een telefoongesprek;
 • Gegevens die wij van u verkrijgen in het kader van de woninginspectie;
 • Gegevens die wij verkrijgen en verwerken gedurende de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar zijn aangegaan.

De Woonpas verwerkt alleen persoonsgegevens die nodig zijn om invulling te geven aan onze dienstverlening ten behoeve van de mogelijke verduurzaming van uw woning. De volgende (groepen) persoonsgegevens worden in de verschillende fases van een project onder meer door De Woonpas verwerkt:

Algemeen

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Email adres
 • Geboortedatum en geboorteplaats

Gegevens met betrekking tot uw woning (direct of indirect herleidbaar naar u)

 • Kadastrale gegevens
 • Gegevens met betrekking tot huidig en toekomstig energieverbruik
 • Te treffen of getroffen verduurzamingsvoorzieningen
 • Financiële en contractuele gegevens
 • Vaststellingsovereenkomst tussen u en de gemeente
 • Bekostigingsbesluit
 • Verordening
 • Looptijd en betaaltermijnen

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste doeleinden om uw gegevens te verwerken:

 • Communicatie (email, telefoon);
 • Het (laten) uitvoeren van een inspectie van uw woning;
 • Uitwerking van het contract om uw woning te verduurzamen;
 • Het (laten) verduurzamen van uw woning;

De Woonpas mag uw persoonsgegevens niet zomaar verwerken. De Woonpas zal alleen uw gegevens verwerken als is voldaan aan één van onderstaande voorwaarden:

 • Om de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan goed te kunnen uitvoeren;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang dat wij als organisatie hebben: dit kunnen belangen zijn ten aanzien van onze bedrijfsvoering of ter bescherming van onze organisatie. Hierbij zullen wij altijd een zorgvuldige afweging maken tussen uw privacybelang en ons belang;
 • In sommige gevallen zijn de drie bovenstaande grondslagen niet van toepassing en willen wij toch gegevens van u verwerken. In deze gevallen zullen wij uw expliciete toestemming vragen. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken.

De Woonpas deelt uw persoonsgegevens alleen met derden om invulling te geven aan de eerder genoemde doeleinden en op basis van de juiste wettelijke grondslagen. Wat betekent dat?

Hieronder volgen een aantal voorbeelden.

 • Op basis van de overeenkomst die wij met elkaar aangaan, delen wij bepaalde gegevens met de gemeente of met uitvoerende partijen in het kader van afgesproken verduurzamingswerkzaamheden.
 • Soms zijn wij wettelijk verplicht om gegevens met derden te delen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan accountants of de Belastingdienst.
 • In het kader van onze bedrijfsvoering slaan wij gegevens van onze website op in de cloud bij een externe hostingpartij

Wanneer wij gebruikmaken van diensten van derden waarbij uw gegevens worden gedeeld, zorgen wij ervoor dat passende beveiligingsmaatregelen worden getroffen. Zo zijn deze partijen gehouden aan contractuele verplichtingen om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Wij zullen alleen die gegevens met deze partijen delen die nodig zijn om de door ons gevraagde werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Omdat niet overal ter wereld dezelfde strenge wetgeving van kracht is als in Europa, delen wij uw gegevens bij voorkeur alleen met partijen die deze gegevens bewaren in de Europese Economische Ruimte (EER). Mocht het voorkomen dat wij toch uw gegevens delen met partijen die buiten de EER vallen, dan zorgen wij ervoor dat de juiste passende beveiligingsmaatregelen worden gehanteerd conform de Europese privacyregelgeving.

Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens, hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen conform de algemeen geldende normen op het vlak van informatiebeveiliging.

Voorbeelden van deze maatregelen:

 • Alleen medewerkers die er voor hun werkzaamheden een noodzaak toe hebben, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens. Dit doen wij onder andere door het instellen van de juiste autorisaties. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met partijen met wie wij uw gegevens delen. Contractueel worden zij verantwoordelijk gesteld om op eenzelfde zorgvuldige wijze met uw gegevens om te gaan als wij dat doen.
  Periodiek vinden er privacy en security audits plaats. Op deze manier borgen wij de beveiliging van gegevens binnen De Woonpas en kunnen we ons beleid indien nodig bijstellen.
 • Wanneer er ondanks alle maatregelen die wij hebben genomen toch een datalek is ontstaan waarbij uw persoonsgegevens terecht zijn gekomen bij onbevoegden, dan doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat dit zo min mogelijk consequenties voor u heeft. Ook informeren wij u zo snel mogelijk over de aard van het datalek en de maatregelen die wij hebben genomen. Indien nodig, brengen wij de Autoriteit Persoonsgegevens op de hoogte van het datalek.

Als cliënt van De Woonpas heeft u de volgende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage
  U kunt een verzoek bij ons indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.
 • Recht op correctie en aanvulling
  Indien er aantoonbare fouten in uw persoonsgegevens staan of uw gegevens zijn onvolledig, dan kunt u vragen om correctie of aanvulling van deze gegevens.
 • Recht om ‘vergeten te worden’
  U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit de bestanden van De Woonpas.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
  In bepaalde gevallen kunt u De Woonpas verzoeken om tijdelijk te stoppen met de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens
  U kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.
 • Recht op verzet/bezwaar tegen verwerking van uw persoonsgegevens
  Bent u het niet eens met de manier waarop De Woonpas uw gegevens verwerkt, dan kunt u in bepaalde situaties bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van uw rechten?

Wij verwachten met dit privacy statement duidelijkheid en vertrouwen te hebben gecreëerd over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan.

Heeft u na het lezen van dit privacy statement nog vragen, of wilt u een beroep doen op uw rechten, dan kunt u contact opnemen met ons Privacy- en Informatiebeveiligingsteam via privacy@dewoonpas.nl

Mocht u het niet eens zijn met de manier waarop wij omgaan met uw verzoek of klacht, dan heeft u het recht om dit kenbaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

nb. Door technologische ontwikkelingen, gewijzigde interne processen of gewijzigde wet- en regelgeving is het soms nodig om dit privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum hieronder zien wanneer de laatste aanpassing heeft plaatsgevonden.

Naarden, april 2020